Brana Arilje – Profil Svračkovo

Brana Arilie – profil “Svračkovo” se nalazi na reci Rzav na oko 8 km uzvodno od grada Arilja. Ugovor za izgradnju ubrane potpisan je u decembru 2011. godine, a radovi su započeli u aprilu 2012. godine.

Početna faza radova na izaradnji brane se odnosi na iskop materiala u zoni sahtnog preliva. Iskop materijala se vrši miniranjem, obzirom da se radi o čvrstoj steni, krečnjaku. Nakon dopreme mehanizacije i formiranja gradilišta pristupilo se izgradnji pristupnog puta mestu radova sa vec postojećeg puta koji vodi na, buduću, krunu brane na koti 423,60 mnm. Pocetak iskopa je bio na koti 488,60 mnm. Projektom je predvidjeno da se iskop izvodi u etažama od po 5m sa nagibom kosina iskopa 5:1. Do 20.09.2012. godine sa iskopom se stiglo do kote 443,60 mnm. Zaključno sa 20.09.2012. godine ukupno je iskopano oko 51.000 m3 materijala koji se u zavisnosti od kvaliteta deponuje na dve deponije nizvodno od pregradnog mesta brane. Kvalitetniji material se deponuje na deponiju koja se nalazi na oko 800m nizvodno od pregradnog mesta brane i kasnije de se koristiti za nasip tela brane.

Materijal lošijeg kvaliteta (koji se ne može koristiti za nasipanje tela brane ) se deponuje na prostoru budućeg gradilišnog naselja i dela privrednog gradilišta koja se nalazi na oko 1300m nizvodno od predgradnog mesta. Ovaj materijal se na deponiji razastire u slojevima od 50cm i kompaktira kako bi se na njemu u sledećoj fazi moglo izvoditi formiranje gradilipnog naselja i dela privrednog gradilišta.

Pored iskopa, projektom je predviđeno i da se vrši osiguranje kosina iskopa ankerima, armaturnom mrežom i prskanim betonom. Radovi na poziciji zaštite kosine su započeli sredinom 2012. godine, postavljanjem ankera i armaturne mreže od kote 488,60 mnm do kote 468,60 mnm i trenutno se odvijaju radovi na ugradnji prskanog betona. Do 20.09.2012. godine ugrađeno je oko 100m2 prskanog betona, 1000m2 armaturne mreže i 200 kom ankera.

Dinamičkim planom radova za 2012. godinu predviđeno je da se iskop, zajedno sa osiguranjem kosina, izvede do kota 426,60 mnm. Planirano je da radovi u ovoj godini traju do 01. decembra. Ukoliko atmosferske prilike dozvole radovi bi se nastavili i posle 01. decembra na poziciji iskopa do kote 411,00 mnm. Završetkom iskopa do kote 411,00 mnm bi se stvorili uslovi za formiranjem dela privrednog gradilišta na kome je predviđeno da se nalaze Fabrika betona, gradilišna laboratorijia, kao i armiralko-teskarski pogon.

Brana Arilje – Profil Svračkovo 2021

Hidrotehnika-Hidroenergetika ad je Glavni Izvodac radova na projektu izgradnje brane i akumulacije ‚Arilje – profil “Svrackovo”.
Brana se nalazi na oko 8 km od grada Arilja
Radovi na ovom projektu su započeti u aprilu 2012.godine.
Do danas radovi su se odvijali u skladu sa predvidjenom dinamikom koja je bila uslovljena mogućnostima Investitora za finansiranje na godisnjem nivou. U poslednje dve godine Investitor je uspeo da obezbedi znacajnija finansijska sredstva time je omogućeno da se radovi ubrzaju.
Obzirom na lošu geologiju terena na profilu brane dosio je do značajnih izmena u projektu, što se posebno odnosi na pojavu velikog klizista na levoj obali nizvodno, iznad buduceg slapista optočnog tunela.

*IZVEDENI RADOVI

Zaključno sa oktobrom 2021.godine izvedeni su sledeci radovi:
Pripremni radovi – izgradnja gradilisnog naselja za potrebe smestaja i ishrane zaposlenih, privredno gradiliste ( masinska radionica sa servisom, magacini, tesarsko-armiracki pogon), fabrika betona, gradilisna laboratorija.
Sahtni preliv- komplet iskop plato a sahtnog preliva sa zastitom kosina iskopa, vertikalni iskop sa zastitom do kote 396 mnm ( podzemni vertikalni de ), beton kolena sahtnog preliva, beton vertikalnog dela sahtnog preliva do kote 396 mm, postavljanje oskultacione opreme
Optočni tunel- komplet iskop opto¿nog tunela sa zastitom iskopa, beton obloge optocnog tunela svetlog otvora 08,50 m ( bezizlaznog portala i prelazne deonice.
Temelini ispust – iskop tunela sa zastitom iskopa, beton obloge tunela svetlog otvora 0 2,00 m
Tunel za vodosnabdevanje – iskop tunela sa zastitom iskopa, beton obloge tunela svetlog otvora 0 2,00 m
Tunel za vodosnabdevanje – iskop tunela sa zastitom iskopa, beton obloge tunela svetlog otvora 0 2,00 m
Hidroenergetski tunel – iskop tunela sa zastitom iskopa, beton obloge tunela svetlog otvora 0 2,50 m
Vodozahvatna kula – iskop podzemnog dela sa zastitom, komplet beton kule ( sa kudicom ) 0 6,50 m visine 58 m, kao i AB oporac za pasarelu vodozahvatne kule.
Pristune saobracajnice ( S1,S2,S3 ) – Izveden je deo projektovanih pristupnih puteva do zavr§ne kote donjeg noseceg stroja.
Sanacia kosine na levom boku iznad buduceg slapista – Izveden je iskop sa zastitom kosina ( ankeri, armaturna mreza, torkret) do kote 375,00 mm.
Istražni radovi na desnom boku u svrhu izrade projekta dodatnog preliva – Izvedeni su radovi na probijanju pristupnih puteva u ukupnoj duzini od oko 1500 m sirine do 6m. Ovi putevi su izvedeni zbog pristupa mehanizacije ( opreme za busenje ) predvidenim lokacijama za istra¿ne radove. Izvedeni su radovi na busenju sa jezgrovanjem na ukupno 8 busotina ukupne duzine od 370 m.

RADOVI KOJI SE TRENUTNO IZVODE

Sahtni preliv- Postavijanje oplate, armature i beton obloge do kote 398 mm i priprema za pocetak radova na betoniranju nadzemnog dela.
Temeljni ispust – radovi na kontaktnom injektiranju.
Tunel za vodosnabdevanje – Radovi na kontaktnom injektiranju.
Vodozahvatna kula – montaza portalnog kana u kudici vodozahvatne kule koji sluzi za, kasniju montazu vertikalnog dela hidromehanicke opreme. Montaza celiène pasarele za pristup kuli vodozahvata sa krune brane. Radovi na kontaktnom injektiranju.
Sanacija kosine na levom boku inad buduceg slapista – iskop sa zastitom kosina ( ankeri, armaturna mreza, torkret, geotehnicka sidra, injekcioni radovi ) do kote 369,20 mm.
Istarani radovi na desnom boku u svrhu izrade projekta dodatnog preliva – Radovi na probijanju preostalin deonica pristupnih puteva. Radovi na busenju sa jezgrovanjem na preostalih 8 busotina.

Brana Arilje – Profil Svračkovo 2022

Tokom 2022. godine saglasno dinamičkom planu izvedeni su sledeći radovi:

 1. Izrada armirano betonskih bušenih šipova fi1500mm
  • Bušenje 1.020 m odnosno 3.495 m3 iskopa
  • Armirani beton šipova 3.660 m3
  • Armirani koševi šipova 840 t
  • Armirani beton naglavne grede 266 m3
  • Armatura naglavne grede 38t
 2. Ugradnja geotehničkih sidara tipa ANP Y1860 S7-15.7mm – 11 kablova po 150mm2- Pdop=2046kN
  • Bušenje za geotehnička sidra 2.125m
  • Ugradnja 1.870m
 3. Zaptivno injektiranje na levom boku – produžetak injekcione zavese
 4. Iskop i osiguranje iskopa prelazne deonice i odvodnog tunela šahtnog preliva
 5. Betonski i armirački radovi na izradi izlaznog portala optočnog tunela
 6. Injekcioni radovi kroz oblogu optočnog tunela
 7. Radovi na šahtnog prelivu
  • Iskop i osiguranje iskopa
  • Betonski radovi
  • Izgradnja nadzemnog dela šahtnog preliva od kote 398 mnm
 8. Izgradnja šahtne zatvaračnice na dovodu hidroelektrane
 9. Deo pripremnih radova koji se odnosi na uređivanje i održavanje gradilipnog naselja i oko 590 m gradilišnih puteva šitine 6m

Brana Arilje – Profil Svračkovo 2023

Godišnjim Ugovorom za 2023. godinu i dinamičkim planom predviđeno je da se izvedu sledeći radovi:

 1. Završetak radova na izgradnji preostalih armirano betonskih bušenih šipova fi 1500mm
 2. Ugradnja geotehničkih sidara tipa ANP Y1860 S7-15.7mm -11 kablova po 150mm2- Pdop=2046kN
 3. Zaptivno injektiranje na brani – produžetak injekcione zavese u levom boku
 4. Radovi na optočnom tunelu:
  • iskop za prelaznu deonicu i odvodni kanal sa zaštitom kosina iskopa (torkret, armomreža i ankeri)
  • injekcioni radovi na bušenju i injektiranju kontaktno-veznih, kontaktnih i bušotinama rozete
 5. Radovi na vodozahvatnom tunelu
  • Iskop za ulaznu građevinu
  • BEtonski i armirački radovi za ulaznu građevinu
  • Injekcioni radovi na kontaktnim bušotinama i injekcionoj rozeti
 6. Izrada izolacije krovnog pokrivača kućice na vodozahvatnoj kuli
 7. Pripremni radovi – deo radova na održavanju kanalizacionog sistema i izrada gradilišnih puteva

Završetkom ovih radova se stvaraju uslovi za početak radova na skretanju reke.