Vlasina

Sanacija kanala Strvna i Čemernik u sistemu Vlasinskih HE

Investitor : Privredno drustvo & Hidroelektrane Derdap « Kladovo
Projektant: Institut za vo doprivredu « Jaroslav Cerni « Beograd
Izvođač: « Hidrotehnika-Hidroenergetika » ad Beograd i GP » Ton¿ev Gradnia » Surdulica
Pocetak radova: Jun 2011. godine
Planirani završetak radova: Jun 2014.godine.

Dovodni kanali Strvna i Cemernik se nalaze u sklopu sistema Vlasinskih HE. Njihova namena je za prikupljannje voda i njihovo sprovodenje u akumulaciju Vlasina. Radovi na predmetnom projektu su zapoceli u junu 2011.godine. Planirani završetak radova je predviđen za jun 2014. godine. Kanal Strvna drenira vode Stricke i Preke reke. Dovod je izveden kao trapezni kanal, zatvoren betonskim pokrivnim plocama. Delom je izgradjen od betona, a delom od kamena zidanog u cementnom malteru, sa bokovima u nagibu 1:1. Dimenzije kanala se menjaju du trase. Duzina kanala je priblizno 16 km. Na samom dovodu postoje cetiri vodozahvata : Preka Reka, Stivna, Mrtvica i Polomski potok, kao i niz manith vodozahvata, rigola na ostalim tokovima koje preseca trasa kanala.

Kanal ( dovod ) Cemernik pripada sistemu gravitacionih dovoda Vlasinskog jezera, i ima ulogu da drenira vode reke Čemernice i Stefanovske reke. Dimenzije kanala se menjaju duž trase. Duzina kanala je priblizno 14 km. Na samom dovodu se nalaze vodozahvati Stefanovska reka, Cemernik i Doicinski potok, kao i niz manith zahvata.

Radovi na sanacit dovodnih kanala Strvna i Cemernik obuhvataju sledece radove

  • Sanacija kanala – obuhvata sanaciju pokrivke kanala- zamena nestabilnih, ostecenih i urusenih ploca postojece pokrivke novim betonskim elementima, zatim sanacija ostecenja obloge kanala koja se izvodi postavljanjem prefabrikovanih betonskih elemenata u sadasnie korito sa prethodnim uredenjem podloge, kao sanacija procurivanja kanala putem postavljanja geomembrane ili injektiranjem pukotina.
  • Sanacija izlivnih gradevina – obuhvata uklanjanje postojece izlivne konstrukcije i izgradnja nove zajedno sa boònim zidovima.Ovi radovi ce se izvoditi u susnom periodu kada je nivo vode u akumulaciji nizak.
  • Sanacia vodozahvata – obuhvataju radove na izgradnji bocnog ispusta za skretanje reke u toku sanacionih radova,
  • uredenje predzahvatnog prostora, sanaciju ulivne resetke, izgradnja zimskog vodozahvata, sanaciju ostecenja na konstrukciji vodozahvata, sanaciju ispusta na dovodima

Dinamickim planom gradenja je predvideno da se u 2011.godini izvedu radovi na kanalu Stivna i to na deonici od stacionaze 12+500 do 15+500 iz razloga sto je to najzahtevniji potez izvodenia celokupnih radova. Izvođač obalja radove u skladu sa usaglasenom dinamikom i do kraja godine de izvesti sve predvidene radove na pomenuto deonici kanala Strvna